Областной центр здоровья молодежи
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп 2021 жыл


 

Мемлекеттікәлеуметтік
тапсырыстықалыптастыру,
іскеасырумониторингіжәне
осытапсырыстыңнәтижелерін
бағалауқағидаларына
2-қосымша

 

Нысан

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тақырыптарын көпшілік талқылауының аяқталуы туралы есеп

2021 жыл

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланған тақырыбы

Ескертулержәне (немесе) ұсыныстар (қысқашамазмұны)

Мемлекеттік органның қорытындысы

Ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың қабылданбауы бойынша негіздеме

Қорытынды
(қабылданған және қабылданбаған ескертулердің және (немесе) ұсыныстардың саны)

1

Репродуктивті денсаулықты қорғау

Ескертулер жоқ
 

-
 

-
 

-
 

2

Суицидтің алдын алу

Ескертулер жоқ
 

-
 

-
 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к Правилам формирования,
мониторинга реализации и
оценки результатов государственного
социального заказа

 

Форма

Отчет о завершении публичного обсуждения тем государственного социального заказа за 2021 год

 

Планируемая тема государственного социального заказа

Замечание и (или) предложение (краткое содержание) с указанием его автора

Заключение государственного органа

Обоснование по непринятию замечания и (или) предложения

Итоги (количество принятых и непринятых замечаний и (или) предложений)

1

Охрана репродуктивного здоровья

 

Замечаний нет


-

-
 

-
 

2

Профилактика суицида

 

Замечаний нет

-

-

-